Miasto

XXIII Sesja Rady Miejskiej

 

Zaplanowana na 31 marca 2016 roku XXIII Sesja Rady Miejskiej w Pułtusku to zarazem pierwsza zwołana w tym roku zwyczajna sesja rady. W porządku obrad znalazło się aż 27 punktów. Transmisja na żywo prosto z miejskiego Ratusza od godziny 15.00. Zapraszamy!

 

Pultusk.TV – Telewizja Internetowa – www.pultusk.tv

SPONSOREM TRANSMISJI JEST:

 

baner1

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Interpelacje radnych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pułtusk.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2016.
6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego
lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku za 2015 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań Gminnego Programu Wspierania Rodziny i Opieki Nad Dzieckiem na lata 2015 – 2017
za rok 2015.
11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w mieście Pułtusk (nr ewid. 180/4).
12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w mieście Pułtusk (nr ewid. 180/11).
13. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w mieście Pułtusk (nr ewid. 183)
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pułtusk.”
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/164/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie opłat za przewozy osób autobusami komunikacji miejskiej w Pułtusku oraz ustalenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/128/2003 Rady Miejskiej
w Pułtusku z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości opłat
za rezerwację stanowisk i parkowanie pojazdów na potrzeby handlu na targowiskach miejskich przy ulicach Rynek i Traugutta.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Pułtusku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pułtusku.
19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Pułtusk.
20. Informacja o zgłoszonych żądaniach, o których mowa w art. 36 ust. 1– 3 i ust. 5
i wydanych decyzjach, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w okresie
od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
21. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności gminnych i udzielonych ulg zgodnie z uchwałą Nr XLIV/475/2010 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia
25 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Pułtusk i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną za 2015 rok.
22. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
23. Odpowiedzi na interpelacje.
24. Przyjęcie sprawozdań z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Pułtusku.
25. Przyjęcie protokołów z XVIII, XIX, XX, XXI, XXII Sesji Rady Miejskiej
w Pułtusku.
26. Wolne wnioski.
27. Zamknięcie obrad.


Sesja2016m

Udostępnij:
  • googleplus
  • linkedin
  • tumblr
  • rss
  • pinterest
  • mail

Autor: pultusk.tv